20 Mayıs 2009 Çarşamba

Bazı Önemli Tabloların Önemli Alanları

CARİ HESAP  KARTI

LG_XXX_CLCARD

Kart tipi ( ACTIVE )

(1:Alıcı 2:Satıcı 3:Alıcı+Satıcı)
-----
CARİ HESAP HAREKETİ

LG_XXX_XX_CLFLINE

Hareket türü (TRCODE )
01:Nakit tahsilat,
02:Nakit ödeme,
03:Borç dekontu,
04:Alacak dekontu,
05:Virman Işlemi,
06:Kur farkı işlemi,
12:Özel işlem,
20:Gelen havaleler,
21:Gönderilen havaleler,
31:Mal alım fat.,
32: Perakende satış iade fat.
33:Toptan satış iade fat.,
34:Alınan hizmet fat.,
35:Alınan proforma fat.,
36:Alım iade fat., 
37:Perakende satış fat.,
38:Toptan satış fat.,
39:Verilen hizmet faturası,
40:Verilen proforma fat.,
41:Verilen vade farkı fat.,
42:Alınan Vade farkı fat.,
43:Alınan fiyat farkı fat.,
44:Verilen fiyat farkı fat.,
56:Müsthsil makbuzu,
61:Çek girişi,
62:Senet girişi,
63:Çek çıkış cari hesaba,
64:Senet çıkış cari hesaba

---
ÇEK SENET KARTI  LG_XXX_XX_CSCARD
Şimdiki statüsü ( CURRSTAT )

(doc=1 ise 1:Müşteriye iade, 2:Portföyden tahsil, 3:Bankada tahsil, 4:Portföyde karşılıksız, 5:Bankada karşılıksız, 6:Müşteriden portföye iade, 7:Bankadan portföye iade, 8:Müşteriden karşılıksız iade, 9:Cirodan tahsil, A:Tahsil edilemiyor.)
(doc=2 ise 1:Müşteriye iade, 2:Portföy-den tahsil, 3:Bankada tahsil, 4:Portföyde protestolu, 5:Bankada protestolu, 6:Müşteriden portföye iade, 7:Bankadan portföye iade, 8:Müşteriden protestolu iade, 9:Cirodan tahsil, A:Tahsil edilemiyor)

----
BORDRO
Cek ve sentelerle ilgili tüm hareketler cek/senet bordroları aracılığı ile kaydedilmekte ve bu kayıtlar CSROLL tablosunda tutulmaktadır.

İşlem türü ( TRCODE )

1:Çek girişi, 2:Senet girişi, 3:Çek çıkış(cari hesaba), 4:Senet çıkış (cari hesaba), 5:Çek çıkış(banka tahsil), 6:Senet çıkış (Banka tahsil), 7:Çek çıkış (banka teminat), 8:Senet çıkış (banka teminat), 9:İşlem Bordrosu (müşteri çeki),10:İşlem bordrosu (müşteri senedi), 11:İşlem bordrosu (kendi çekimiz), 12:İşlem bordrosu (borç senedimiz)
(doc=3 ise 1:Müşteriden iade, 2:Müşteri-de tahsil.)
(doc=4 ise 1:Müşteriden iade, 2:Müşteri-de tahsil, 3:Müşteride protesto, 4:Tahsil edilemiyor

----
ÇEK SENET HAREKETİ  LG_XXX_XX_CSTRANS

STATUS =
1:Portföyde, 2:Ciro edildi, 3:Teminata verildi, 4:Tahsile verildi, 5:Protestolu tahsile verildi, 6:İade edildi, 7:Protesto edildi, Tahsil edildi, Kendi çekimiz, 10:Borç senedimiz, 11:Karşılığı yok, 12:Tahsil edilemiyor

----

FATURA
INVOICE tablosunda veri tabanına kaydedilen faturaların başlık bilgileri tutulmaktadır. Faturanın satır bilgilerine ulaşmak için STLINE tablosu okunmalıdır.
Fatura türü  ( TRCODE )

1: Mal alım faturası
2: Perakende satış iade faturası
3: Toptan satış iade faturası
4: Alınan hizmet faturası
5: Alınan proforma fatura
6: alım iade faturası
7: Perakende satış faturası
8: Toptan satış faturası
9: Verilen hizmet faturası
10: Verilen proforma fatura
13: Alınan Fiyat farkı faturası
14: Verilen fiyat farkı faturası
26: Müstahsil makbuzu

------

STOK FİŞLERİ
Ambar fişi, giriş çıkış fişleri ve irsaliyele kayıtlarının başlık bilgileri STFICHE tablosunda tutulmaktadır. Stok hareketlerine ulaşmak için STFLINE tablosunun okunması gerekmektedir.

Fiş türü ( TRCODE )

1:Mal alım irsaliyesi,
2:Per. sat. iade irs., 3:Topt.sat. iade irs.,
4:Kons. çıkış iade irs., 5:Konsinye giriş irs.,
6:Alım iade irs., 7:Perakende satış irs.,
8:Toptan satış irs., 9:Konsinye çıkış irs.,
10:Konsinye giriş iade irs., 11:Fire fişi,
12:Sarf fişi, 13:üretimden giriş fişi,
14:Devir fişi, 25:Ambar fişi,
26:Mustahsil irs., 50:Sayım Fazlası Fişi, 51: Sayım Eksiği Fişi

Stok Kartları;
LG_XXX_ITEMS

Kart türü (CARDTYPE)
1 : Ticari mal
2 : Karma koli
3 : Depozitolu mal
4 : Sabit kıymet
10 : Hammadde
11 : Yarımamul
12 : Mamul
13 : Tükletim malı
20 : M.sınıfı (genel)
21 : M.sınıfı (tablolu)
22 : Firma dosyaları oluşturulurken default olarak eklenen malzeme sınıfı

RAPOR VE FORMLARDA KULLANILAN FONKSİYONLARFONKSİYON LİSTESİ

New Page 1


RAPOR VE FORMLARDA KULLANILAN FONKSİYONLAR

FONKSİYON LİSTESİ

1- MIN(number, number)

2- MAX(number, number)

3- MOD(number, divisor)

4- DIV(number, divisor)

5- ABS(number)

6- VAL(text)

7- DATE(day, month, year)

8- AFTER(days, year)

9- DAYS(firstdate, lastdate)

10- DAYOF(date)

11- MONTHOF(date)

12- YEAROF(date)

13- WDAYOF(date)

14- ROUND(number)

15- TRUNC(number)

16- ERATE(date, currency)

17- CREATE(date, base curr., base rate, dest. curr)

18- STRPOS(search string, string)

19- FLOOR(number)

20- CEIL(number)

21- FRAC(number)

22- EXP(number)

23- LN(number)

24- POWER(base, exponent)

25- SQR(number)

26- SQRT(number)

27- COS(number)

28- SIN(number)

29- TAN(number)

30- STRLEN(text)

31- WEEKNUM(year start, first week, date)

32- STR(number)

33- DATESTR(date, format)

34- MONTHSTR(month)

35- WDAYSTR(weekday)

36- NUMSTR(number, decimals, format)

37- TIMESTR(time, format)

38- RESXSTR(list resource, tag)

39- RESSTR(string resource)

40- CRESSTR(list id., tag)

41- SUBSTR(text, start, length)

42- UPCASE(text)

43- LOWCASE(text)

44- TRIMSPC(text, option)

45- JUSTIFY(text, direction, fill, length)

46- WRNUM(language, numer, part)

47- IF(expression, value1, value2)

FONKSİYONLARIN KULLANIMIMIN(number, number)

Fonsiyonun içerindeki sayılardan küçük olanı verir.

MIN(5, 6) = 5MAX(number, number)

Fonsiyonun içerindeki sayılardan büyük olanı verir.

MAX(5, 6) = 6MOD(number, divisor)

Bir sayının diğer bir sayıya bölündüğünde kalanı verir.

MOD(35, 6) = 5

MOD(42, 7) = 0DIV(number, divisor)

Bir sayının diğer bir sayıya bölündüğünde bölümü verir.

DIV(35,6) = 5

DIV(42, 7) = 6ABS(number)

Bir sayının mutlak değerini alır.

ABS(7) = 7

ABS(-7) = 7VAL(text)

Metin olarak yazılmış bir sayıyı sayı formatına çevirir.

VAL(“1000”) = 1000DATE(day, month, year)

Gün, ay ve yıl bilgisine göre tarih formatına çevirir.

DATE(31, 12, 2000) = 31.12.2000AFTER(days, date)

Bir tarihten verilen gün sayısı kadar sonraki tarihi verir.

AFTER(10, DATE(10,02,2001)) = 20.02.2001

AFTER(10, [Günün tarihi]) = 15.02.2001 (Günün tarihi 05.02.2001 ise)DAYS(firstdate, lastdate)

İki tarih arasındaki gün sayısını verir.

DAYS(DATE(13,10,2000), DATE(21,10,2000)) = 8DAYOF(date)

Verilen tarihin gününü verir.

DAYOF(DATE(10,12,2000)) = 10MONTHOF(date)

Verilen tarihin ayını verir.

MONTHOF(DATE(10,12,2000)) = 12YEAROF(date)

Verilen tarihin yılını verir.

YEAROF (DATE(10,12,2000)) = 2000WDAYOF(date)

Verilen tarihin haftanın kaçıncı günü olduğunu verir.

WDAYOF (DATE(30,03,2001)) = 5ROUND(number)

Verilen sayıyı en yakın tamsayıya çevirir.

ROUND(5.25) = 5

ROUND(5.61) = 6TRUNC(number)

Verilen sayının ondalıklı kısmını kaldırarak tamsayıya çevirir.

TRUNC(5.25) = 5

TRUNC(26.85) = 26ERATE(date, currency)

İstenilen döviz cinsinin, otomatik kullanımda olan türünün, belli tarihteki
kurunu getirir.

ERATE(DATE(05,05,2002),20)05.05.2002 tarihine girilen EURO kurunu getirir. (Döviz kullanım
parametrelerinde otomatik kullanıma hangi döviz türü seçildiyse, o türün kurunu
getirecektir.)CREATE(date, base curr., base rate, dest curr)

İstenilen dövizli tutarın çapraz kurla çevrilen değerini getirir.

CREATE(DATE(05,05,2002),1,1500,20) = 1.453,2505.05.2002 tarihindeki USD kurun 1.600.000 TL, EURO kurun da 1.550.000 TL
olduğunu kabul edelim. 1500 EURO’nun bu tarihteki USD karşılığını bulmak için
CREATE fonksiyonu yukarıdaki şekilde kullanılır ve fonksiyon 1.453,25 sonucunu
bulur. (Matematiksel formül: 1.500*1.550.000/1.600.000)STRPOS(search string, string)

Metin içersinde aranacak olan karakterin metnin kaçıncı karakteri olduğu
bilgisini verir.

STRPOS(“E”,”KALEM”) = 4FLOOR(number)

Verilen sayıyı kendisinden küçük en yakın tamsayıya çevirir.

FLOOR(2,8) = 2

FLOOR(-2,8) = -3CEIL(number)

Verilen sayının ondalık kısmını 1’e tamamlayarak tamsayıya çevirir.

CEIL(15.25) = 16

CEIL(15.75) = 16FRAC(number)

Verilen sayıdan sayının tamsayı kısmını çıkardıktan sonra kalan sayıyı 0 ve +/-1
den yakın olanına çevirir.

FRAC(3,15) = 0

FRAC(-3,15) = 0

FRAC(3,75) = 1

FRAC(-3,75) = -1EXP(number)

Doğal logaritma(ln) fonksiyonunun tersidir. Doğal logaritma fonksiyonunun
tabanının (e) verilen sayı kadar kendisi ile çarpımının en yakın olduğu
tamsayıyı verir.

EXP(1) = 3 (e’nin yaklaşık değeri)

EXP(2) = 7LN(number)

Doğal logaritma fonksiyonudur. “e” tabanına göre logartima fonksiyonunu sonucunu
en aykın tamsayıya çevirir..

LN(2) = 1

EXP (LN (5)) = 5POWER(base, exponent)

Bir sayının belirtilen kuvvetini verir.

POWER(9,2) = 81 (92)

POWER(2,3) = 8 (23)SQR(number)

Bir sayının karesini (kendisi ile çarpımını) verir.

SQR(2) = 4

SQR(7) = 49SQRT(number)

Bir sayının karekökünü verir.

SQRT(81) = 9

SQRT(225) = 15COS(number)

Bir sayının (radyan cinsinden verilen açının) cosinüsünü verir.

COS(0) = 1SIN(number)

Bir sayının (radyan cinsinden verilen açının) sinüsünü verir.TAN(number)

Bir sayının (radyan cinsinden verilen açının) tanjantını verir.STRLEN(text)

Seçilen metnin kaç karakterden oluştuğu bilgisini verir. Türü sayıdır.

STRLEN(“abcdefg”) = 7

STRLEN(“999”) = 3WEEKNUM(year start, first week, date)

İlgili tarihin yılın kaçıncı haftası olduğuna dair bilgi getirir. First week
parametresi MS Outlook’ta olduğu gibi çalışır.

1: Yılın ilk haftası Ocak 1 ile başlar

2: İlk 4 günlük hafta yılın ilk haftasıdır (Ocak 1 Cuma ise yılın ilk haftası


ayın 4’ü ile baslıyor)

3: İlk tam hafta yılın ilk haftasıdır.

WEEKNUM (DATE(01,01,2002),1, Teslim tarihi)STR(text)

Sayı olarak tanımlanmış alanı metin formatında yazar.

STR(1234) = 1234DATESTR(date, format)

Verilen tarihi metne çevirerek istenen formatta yazar.

DATESTR(DATE(23,12,2001),1) = 12.23.2001

DATESTR(DATE(23,12,2001),2) = 23.12.2001MONTHSTR(month)

Verilen sayıya karşılık gelen ayı metin olarak yazar.

MONTHSTR(2) = Şubat

MONTHSTR(12) = AralıkWDAYSTR(weekday)

Verilen sayıya karşılık gelen günü metin olarak yazar.

WDAYSTR(3) = Çarşamba

WDAYSTR(5) = CumaNUMSTR(number, decimals, format)

Verilen sayıyı metne çevirerek istenen formatta yazar.

NUMSTR(1234,3,1) = 1234

NUMSTR(1234,3,6) = 1234,000 %

NUMSTR(1234,2,7) = 1.234,00

NUMSTR(-1234,1,1) = 1.234,0 (A)TIMESTR(time, format)

Verilen saat bilgisini metne çevirerek istenen formatta yazar.RESXSTR(list source, tag)

Resource klasörü altında bulunan LRF uzantılı dosyalardaki liste numarası (list
source) ve bu numaralı listedeki eleman numarasına (tag) karşılık gelen metni
getirir.

RESXSTR(25550,1) = Stok kodu

RESXSTR(25550,2) = Stok açıklamasıRESSTR(string resource)

Resource klasörü altında bulunan LRF uzantılı dosyalardaki metinleri getirir.

RESSTR(29057) = Uygun kayıt bulunamamıştır.CRESSTR(list id., tag)SUBSTR(text, start, length)

Seçilen metin alanı istenilen karakterden başlayarak istenilen uzunlukta yazmak
için kullanılır.

SUBSTR(“abcdef”,2,3) = bcd

SUBSTR(“abcdef”,1,4) = abcdUPCASE(text)

Verilen metni büyük harflerle yazar.

UPCASE(“Text”) = TEXTLOWCASE(text)

Verilen metni küçük harflerle yazar.

LOWCASE(“Text”) = textTRIMSPC(text, option)

Seçilen metnin başındaki ve/veya sonundaki boşlukları atar.

TRIMSPC(“ ABC ”,1) = ABC

TRIMSPC(“ ABC ”,2) = ABC

TRIMSPC(“ ABC ”,3) = ABCJUSTIFY(text, direction, fill, length)

Seçilen metni istenilen uzunlukta yazar. Metinde oluşan boşlukları istenen
karakterle doldurur.

JUSTIFY(STR(4),1,“0”,3) = 004

JUSTIFY(“ABC”,2,“F”,7) = FFABCFFWRNUM(language, number, part)

Bir sayının tamsayı ya da ondalık kısmının belirtilen dilde yazı haline getirir.
Dillere (language) karşılık gelen sayılar Goldset.sys, ERPset.sys dosyalarında
tanımlanmıştır. (1=Türkçe, 2=İngilizce, 4=Almanca...) Tamsayı kısmın istenen
dilde yazılması için part’a 1, kuruş hanesinin yazılması içinse part’a 2 değeri
verilir.

WRNUM(1,100,1) = Yüz

WRNUM(2,1000,1) = OneThousand

WRNUM(1,100.05,2) = Beş

WRNUM(4,100.05,1) = Ein(s)Hundert

IF(expression, value1, value2)

Belirtilen koşul (expression) sağlanıyorsa birinci değeri(value1); sağlanmıyorsa
ikinci değeri (value2) getirir. Türü sayıdır.

IF(2*2=4, “İki kere iki dört eder”, 1500) = İki kere iki dört eder

IF(2*2=100, “İki kere iki dört eder”, 1500) = 1500 


Logo Tablo Yapısı

LG_XXX_XX_BNFICHE
Banka fişleri
LG_XXX_XX_BNFLINE
Banka hareketleri
LG_XXX_XX_BNTOTFIL
Banka aylık toplamları
LG_XXX_XX_CLFICHE
Cari hesap fişeri
LG_XXX_XX_CLFLINE
Cari hesap hareketleri
LG_XXX_XX_CLRNUMS
Cari hesap risk tabloları
LG_XXX_XX_CLTOTFIL
Cari hesap aylık toplamları
LG_XXX_XX_CSCARD
Çek/Senet kartları
LG_XXX_XX_CSHTOTS
Kasa aylık toplamları
LG_XXX_XX_CSROLL
Çek/Senet bordroları
LG_XXX_XX_CSTRANS
Çek/Senet hareketleri
LG_XXX_XX_EMFICHE
Muhasebe fişleri
LG_XXX_XX_EMFLINE
Muhasebe hareketleri
LG_XXX_XX_EMUHTOT
Muhasebe aylık toplamları
LG_XXX_XX_FOLDER
Döküman katalog bilgileri (watermark varsa)
LG_XXX_XX_INVOICE
Faturalar
LG_XXX_XX_KSLINES
Kasa işlemleri
LG_XXX_XX_ORFICHE
Sipariş fişleri
LG_XXX_XX_ORFLINE
Sipariş hareketleri
LG_XXX_XX_PAYTRANS
Ödeme/Tahsilat hareketleri
LG_XXX_XX_PERDOC
Döküman bilgileri (örnek malzeme resmi)
LG_XXX_XX_PRDCOST
Maliyet dönem kapama kayıtları
LG_XXX_XX_PRODUCER
Müstahsil faturası
LG_XXX_XX_SERILOTN
Malzeme seri lot no. Bilgileri
LG_XXX_XX_SLQCASGN
Kalite kontrol hareketleri
LG_XXX_XX_SLTRANS
Seri/Lot hareketleri
LG_XXX_XX_SRVNUMS
Aylık hizmet toplamları
LG_XXX_XX_SRVTOT
Aylık hizmrt alış/satış toplamları
LG_XXX_XX_STFICHE
Stok fişleri
LG_XXX_XX_STINVENS
Malzeme alış/satış aylık toplamları
LG_XXX_XX_STINVTOT
Günlük malzeme ambar toplamları
LG_XXX_XX_STLINE
Malzeme hareketleri
LG_XXX_XX_TRANSAC
Firma dönem bilgileri
LG_XXX_ACCCODES
Entegrasyon bağlantı kodları
FİRMA TABLOLARI
LG_XXX_ASCOND
Alış/Satış koşulları
LG_XXX_BANKACC
Banka hesapları
LG_XXX_BNCARD
Bankalar
LG_XXX_BOMASTER
Ürün reçeteleri
LG_XXX_BOMLINE
Ürün reçete satırları
LG_XXX_BOMREVSN
Ürün reçete revizyonları
LG_XXX_CHARASGN
Malzeme özellik ataması
LG_XXX_CHARCODE
Özellik kodları
LG_XXX_CHARVAL
Özellik değerleri
LG_XXX_CLCARD
Cari hesap kartları
LG_XXX_CLINTEL
Cari hesap istihbarat bilgileri
LG_XXX_COPRDBOM
Reçete-ek ürün ataması
LG_XXX_CRDACREF
Kart-Muhasbe kodları
LG_XXX_DECARDS
İndirim/Masraf kartları
LG_XXX_DISPLINE
İş emirleri
LG_XXX_DISTLINE
Dağıtım şablonu satırları
LG_XXX_DISTTEMP
Dağıtım şablonları
LG_XXX_EMCENTER
Masraf malzemeleri
LG_XXX_EMGRPASS
Çalışan-Grup ataması
LG_XXX_EMPGROUP
Çalışan grubu
LG_XXX_EMPLOYEE
Çalışanlar
LG_XXX_EMUHACC
Muhasebe hesapları
LG_XXX_ENGCLINE
Mühendislik değişikliği işlemi
LG_XXX_FAREGIST
Sabit kıymet kayıtları
LG_XXX_FAYEAR
Sabit kıymet yıllık kaydı
LG_XXX_FIRMDOC
Döküman katalog girişi(watermark)
LG_XXX_INVDEF
Malzeme-Ambar bilgileri
LG_XXX_ITEMS
Malzemeler
LG_XXX_ITEMSUBS
Malzeme alternatifleri
LG_XXX_ITMBOMAS
Malzeme-Ürecetesi ataması
LG_XXX_ITMCLSAS
Malzeme-Malzeme sınıfı ataması
LG_XXX_ITMFACTP
Malzeme-Fabrika bilgileri
LG_XXX_ITMUNITA
Malzeme-Birim ataması
LG_XXX_ITMWSDEF
Malzeme-İş ist. bilgileri
LG_XXX_ITMWSTOT
Malzeme-İş ist. Toplamları (günlük)
LG_XXX_KSCARD
Kasalar
LG_XXX_LABORREQ
Çalışan ihtiyaçları
LG_XXX_LNGEXCSETS
Bazı kayıtların diğer dillerdeki açıklamaları
LG_XXX_LNOPASGN
Operasyon-Malzeme ilişkisi
LG_XXX_LOCATION
Stok yerleri
LG_XXX_LOGREP
LOG (izleme) kaydı
LG_XXX_OCCUPATN
Kaynak kullanımları (üretim)
LG_XXX_OPATTASG
Operasyon-Özellik ataması
LG_XXX_OPERTION
Operasyonlar
LG_XXX_OPRTREQ
Operasyon ihtiyacları
LG_XXX_PAYLINES
Ödeme plan satırları
LG_XXX_PAYPLANS
Ödeme planları
LG_XXX_PEGGING
İşlem bağlantıları (üretim emri, sipariş)
LG_XXX_PRCARDS
Promosyon kartları
LG_XXX_PRCLIST
Alış/Satış fiyatları
LG_XXX_PRODORD
Üretim emirleri
LG_XXX_PRVOPASG
Öceki operasyon ilişkileri
LG_XXX_QASGN
Kalite kontrol hareketi- Kalite kontrol ataması
LG_XXX_QCLVAL
Kalite kontrol değerleri
LG_XXX_QCSET
Kalite kontrol setleri
LG_XXX_QCSLINE
Kalite kontrol satırları
LG_XXX_ROUTE
Satış yönetim raporları
LG_XXX_ROUTETRS
Satış rota satırları
LG_XXX_ROUTING
Üretim rotaları
LG_XXX_RTNGLINE
Üretim rota stırları
LG_XXX_SELCHVAL
Malzeme-Özellik değerleri
LG_XXX_SLSCLREL
Satış elemanı-Cari hesap ilişkisi
LG_XXX_SLSMAN
Satış elemanları
LG_XXX_SPECODES
Özel kodlar
LG_XXX_SRVCARD
Hizmet kartları
LG_XXX_SRVUNITA
Hizmet kaydı-Birim ataması
LG_XXX_STCOMPLN
Karma koli satırları
LG_XXX_SUPPASGN
Malzeme-Tedarikçi ataması
LG_XXX_TARGETS
Satış elemanı hareketleri
LG_XXX_TOOLREQ
Araç ihtiyacları
LG_XXX_TRGPAR
Trigger parametreleri
LG_XXX_UNITSETC
Birim setleri arası çevrim katsayıları
LG_XXX_UNITSETF
Birim setleri
LG_XXX_UNITSETL
Birimler
LG_XXX_WORKSTAT
İş istasyonları
LG_XXX_WSATTASG
İş ist.-Özellik ataması
LG_XXX_WSATTVAS
İş ist.-Özellik değeri ataması
LG_XXX_WSCHCODE
İş istasyonu özellikleri
LG_XXX_WSCHVAL
İş istasyonu özellik değerleri
LG_XXX_WSGRPASS
İş istasyonu-grup ataması
LG_XXX_WSGRPF
İş istasyonu grupları
FİRMA BAĞIMSIZ TABLOLAR
L_CAPIDEF
Kuruluş bilgileri (ambar, işyer, fabrika vb.)
L_CDBTMP
Form boyutları
L_CITY
Şehirler
L_COUNTRY
Ülkeler
L_DAILYEXCHANGES
Günlük döviz kurları
L_GOUSERS
Kullanıcılar
L_LDOCNUM
Döküman numaralama şablonları
L_NET
Network kontrolü (kimlerin hangi firma ve dönemle çalıştığı)
L_POSTCODE
Posta kodları
L_RPFILTSXXX
Kaydedilen rapor filtreleri
L_RPLAYS_XXX
Kaydedilen rapor tasarımları
L_SHPAGENT
Sevkiyat firmaları
L_SHPTYPES
Sevkiyat türleri
L_TRADGRP
Ticari işlem grupları

Logo Çek Tabloları

# Çek senet kartları LG_xxx_xx_CSCARD Tablosunda tutulur ve bu tablodan gördüğü harekete göre durum bilgisi (STATNO)ile alınabilir.
# Çekler Hareket gördükce LG_XXX_XX_CSTRANS Tablosunda çek refaransı olarak (CSREF) de tutulur. Ve her hareket birden çok satıra dağılır.
# Bankada işlem gören çekler için kesilen bordrolardan sonra banka fişi ve hareketi oluşmaktadır.
LG_XXX_01_BNFLINE Ve LG_XXX_XX_BNFICHE Tablolarına bu bilgiler yazılmaktadır.

# Çek hareketleri Bordrolar aracılığı ile LG_XXX_XX_CSTRANS (ROLLREF Referansı ve LINENO_ ilede bordronun kaçıncı satırı ile)Tablosuna yazılır. Devir çekleri Hariç (Devir çekleri bordrolar aracılığı ile olmadığından) bordroların bilgilerinin yazıldığı LG_XXX_XX_CSROLL Tablosunda Sadece bordro başlık bilgileri bulunur.
# Bordro olarak işlediğiniz bütün bilgiler LG_XXX_XX_CLFLINE Tablosuna ve Çek Kart Bilgilerinizde Vade kontrolleri için Satır Satır LG_XXX_XX_PAYTRANS Tablosuna yazar. Oradan da Borc/Alacak Toplam bilgileri oluşur.

Logo-Tiger Son derece kullanışlı bir program peki bir adım ilerisine gidip sahip olduğu eşsiz vertabanından istediğiniz raporlamaları tigerin icinde mevcut olmayan raporlamaları excelinizde görmek istermiydiniz.Bildiginiz gibi bunun icin kullanılan Navigator var ama oldukca yavas hantal bunun yerine direk excel ve sql fonksiyonları ile dilediğiniz raporu saniyeler içersinde karşınıza çıkartabiliriz Tigeri daha etkin kullanmanız için yardımcı olabiliriz Ne dersiniz
tiger@buiste.com